Tietosuojaseloste


1 Rekisterinpitäjä

Kainaston nuorisoseura ry.

Lehtimäentie 1, 61820 Kainasto


2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Hanna Eloranta

Puhelin 040 505 3019


3 Rekisterin nimi

Kainaston nuorisoseuran jäsenrekisteri sekä vuokravarausrekisteri.


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kainaston nuorisoseura ry:n ja rekisteröidyn henkilön välinen asiakassuhde, henkilön tai hänen huoltajansa suostumus tai muun asiallisen yhteyden tuoma oikeutettu etu.

Rekisteriä voidaan käyttää seurantalon toimintaan ja vuokrauksiin liittyvissä asioissa.

Henkilötiedot poistetaan niiden käytön päätyttyä.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot;

tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen, laskutukseen, myyntiin, markkinointiin tai tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot tai muistiinpanot;


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.


7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa paikassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.


10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Kainaston nuorisoseura ry:n jäsen- ja vuokravarausrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Tarkastus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.


11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.


12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Kainaston nuorisoseura ry:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.


13 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Kainaston nuorisoseura ry:n osoitteisiin

sähköposti: kainastons@gmail.com tai

postiosoitteeseen: Lehtimäentie 1, 61820 Kainasto

Kainaston nuorisoseura ry voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.